Zélf uw huis verkopen? Wij helpen u graag. VerkoopAnders

Algemene voorwaarden

(Deze zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door “VERKOOPANDERS”)

Artikel 1. Voorafgaande opmerkingen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van dienstverrichtingen die bij VERKOOPANDERS geplaatst worden. VERKOOPANDERS met zetel gevestigd te Hasselt, Genkersteenweg 402 C, is ingeschreven bij de kruispuntenbank van Ondernemingen onder het nummer 0727 904 133. Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van de bijzondere voorwaarden die VERKOOPANDERS uitdrukkelijk en schriftelijk zou hebben aanvaard.

Artikel 2. Offertes en bestellingen

Onze offertes zijn geldig voor een periode van één maand. Onze prijzen worden uitgedrukt in euro, excl. 21% BTW. Het bedrag van de btw wordt berekend en meegedeeld in elke offerte. Onze prijzen hebben enkel betrekking op de uitvoering van de besproken dienstverrichtingen. De prijzen worden bepaald op basis van het type te koop aangeboden eigendom (huis/appartement, grond, garage, commercieel/handelspand met of zonder fonds) en van de de vraagprijs bij verkoop.

Artikel 3. Herroepingsrecht

Elke door de klant geplaatste bestelling, ongeacht of die per brief, per mail of telefonisch werd geplaatst, bindt de klant vanaf de validering ervan. Overeenkomstig artikel 46, §7 van het boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van Economisch recht, bezorgt het bedrijf aan de consument de bevestiging van het gesloten contract op een duurzame drager en binnen een redelijke termijn na het sluiten van het contract, en dit voor het begin van de dienstverlening. De klant zal gecontacteerd worden om de bestelling te bevestigen en om een afspraak ter plaatse te maken.

Overeenkomstig artikel 47 van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van Economisch recht (WER boek VI), beschikt de consument, die als privépersoon een beroep doet op onze diensten, zonder dat een plaatsbezoek heeft plaatsgevonden om de bestelbon op te maken, door zich op de website in te schrijven over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand te herroepen, te rekenen vanaf de dag van zijn inschrijving. Hij kan dit recht uitoefenen zonder opgave van redenen en zonder andere kosten te moeten dragen (met uitzondering van een forfaitaire kost ten belope van 2.000 € excl. btw vermeld in onderstaande artikel 4). Overeenkomstig artikel 67, boek VI van het WER mag de consument zijn herroepingsrecht voor dienstenovereenkomsten niet uitoefenen mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst heeft uitgevoerd. De klant die een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst heeft gesloten, kan de overeenkomst herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn door het bedrijf hiervan in kennis te stellen door middel van een ondertekende en per aangetekende post verstuurde verklaring van herroeping, opgesteld op ongezegeld papier.

Artikel 4. Annulering van de bestelling en terugbetalingstermijnen

De terugbetaling zal gebeuren indien de consument die zijn herroepingsrecht gebruikt, de voorwaarden naleeft vermeld in bovenstaand artikel 3 betreffende het herroepingsrecht. De integrale terugbetaling van de betaalde sommen zal gebeuren binnen de 14 werkdagen volgend op de datum waarop het bedrijf kennis heeft genomen van de uitoefening van het herroepingsrecht. Na het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn zullen de aan de klant verschuldigde bedragen verhoogd worden met de wettelijke interest. De terugbetaling zal gebeuren via Europese overschrijving op de bankrekening van de klant. De terugbetaling zal niet gebeuren indien een van de diensten (vb. fotoreportage) werd uitgevoerd op voorwaarde dat de dienst werd uitgevoerd met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant, waarbij deze eveneens aanvaard heeft zijn herroepingsrecht te zullen verliezen nadat de dienst door het bedrijf werd uitgevoerd. Zodra uw eigendom online staat, kan geen enkele terugbetaling gebeuren, ongeacht de gekozen formule. Indien de overeenkomst geannuleerd wordt na de afspraak met de vastgoedcoach maar voor de online plaatsing van uw eigendom, wordt een forfaitaire kost van 2.000 euro excl.btw in rekening gebracht. Indien VERKOOPANDERS haar contractuele verbintenissen niet nakomt, zal een forfaitair bedrag van 250 euro door haar verschuldigd zijn.

Artikel 5. Betaling en betwisting

Onze facturen zijn contant betaalbaar, op ons kantoor te Hasselt Genkersteenweg 402C, per bank op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon. De factuur dient binnen de 14 dagen na ontvangst betaald te worden. Ingeval er voor een afbetaling gekozen werd, moet de eerste schijf binnen de 14 dagen betaald worden. De overige schijven dienen dan afgelost te worden volgens het schema zoals aangegeven op de bestelbon. Indien de factuur niet op de vervaldatum vereffend is, zal het saldo verhoogd worden met 5%. Indien de factuur niet op de vervaldatum is vereffend en nadat er 2 herinneringen werden verstuurd, zal het saldo verhoogd worden met 10%. Is er een compromis met de koper alvorens het volledige bedrag betaald werd dan dient het nog verschuldigde bedrag bij de compromis volledig afbetaald te worden. Wij behouden ons het recht voor bepaalde diensten van een bestelling van een klant te weigeren, indien deze een factuur geheel of gedeeltelijk niet zou hebben betaald (elektrische keuring, controle van de energie-efficiëntie, foto’s, panorama’s, 2/3D plannen, homestaging, verder opvolging dossier, bijkomende publicatie). Na de ondertekening van de bestelbon wordt de factuur opgestuurd per e-mail. Elke klacht met betrekking tot de factuur dient schriftelijk en per aangetekende zending naar ons kantoor te worden verstuurd binnen de 8 kalenderdagen volgend op de ter beschikkingstelling van de factuur. Bij gebreke hiervan zal de klant deze factuur niet meer kunnen betwisten. De factuur wordt dan geacht te zijn aanvaard.

Artikel 6. Termijnen

De uitvoeringstermijn van alle in onze offertes vermelde dienstverrichtingen bedraagt 30 dagen te rekenen vanaf het einde van de herroepingsperiode, tenzij de klant er anders over beslist. De termijnen beginnen te lopen vanaf het ogenblik dat alle informatie die nodig is voor de goede uitvoering van de dienstverrichtingen, in het bezit in van VERKOOPANDERS. De klant verbindt zich ertoe alle nodige informatie te bezorgen.

Artikel 7. Inhoud van de publicaties en eerbiediging van de rechten van derden

De klant draagt de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van de publicaties waarvan hij de uitvoering op de website VERKOOPANDERS vraagt. De klant verbindt zich er, meer bepaald en zonder beperkingen, toe om de vereiste vergunningen te bekomen en de eventuele rechten te voldoen op teksten, foto’s, afbeeldingen, muziekstukken en in het algemeen op alle werken waarvan hij de publicatie vraagt en die nog geen deel uitmaken van het publieke domein.

Artikel 8. Plaatsing van het bord

De plaatsing van borden is onderworpen aan artikel 9 van het decreet van de Vlaamse codex van 16 juli 2010 en gewijzigd op 17 januari 2014 voor Vlaanderen. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle eventuele lokale taksen, gemeentebelastingen, vergoedingen of belastingen betreffende de plaatsing van een bord op zijn grond. Indien het gemeentelijk reglement voorziet dat VERKOOPANDERS hoofdelijk dient in te staan voor de betaling van de belasting, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de betaling ervan ten laste te nemen tijdens de volledige duur van de verkoop. De belasting verschuldigd voor een periode na de verkoop zal ten laste blijven van VERKOOPANDERS op voorwaarde dat de klant artikel 10 “verplichtingen van de klant” naleeft. VERKOOPANDERS is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van het bord en wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal of schade, met inbegrip van schade veroorzaakt door slecht weer, vandalisme, alsook in geval van schade indien het bord , op verzoek van de klant, buiten de gewestelijke begrenzingen geplaatst is. Indien de klant een beschadigde, verloren of gestolen affiche wenst te vervangen, zal hij daarvan alle kosten dienen te dragen. De klant verbindt zich er bovendien toe het bord dat hem door VERKOOPANDERS ter beschikking werd gesteld, samen met het etiket met de vermelding “Ik heb zelf verkocht”, op zijn eigendom te laten staan tot aan de ondertekening van de authentieke verkoopakte.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

VERKOOPANDERS verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de klant kwaliteitsvolle diensten aan te bieden. VERKOOPANDERS kan evenwel in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van de internetdienst of voor het verlies van gegevens door een internetprovider die geen rechtstreekse band heeft met VERKOOPANDERS. Wanneer een dienst met betrekking tot websitehosting door de klant wordt aangevraagd, kan VERKOOPANDERS evenmin aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade veroorzaakt door een tijdelijke onderbreking van de diensten van haar leveranciers die niet aan VERKOOPANDERS kan worden toegeschreven. De aansprakelijkheid van VERKOOPANDERS is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van de klant om de ontbinding van de overeenkomst te vragen. In geval van klachten van derden met betrekking tot het onrechtmatig gebruik door de klant van dienstverrichtingen gesteld door VERKOOPANDERS, verbindt de klant zich ertoe VERKOOPANDERS schadeloos te stellen indien deze klacht gegrond zou blijken.

Artikel 10. Verplichtigen van de klant

Om redenen van transparantie ten aanzien van potentiële kopers, verbindt de klant zich ertoe hen niet door te verwijzen naar een andere vastgoedmakelaar of enige andere tussenpersoon, op basis van de inhoud van de advertentie op de verschillende door VERKOOPANDERS voorgestelde dragers. In geval van verkoop van het onroerend goed verbindt de klant zich ertoe om de verkoop van zijn eigendom te melden aan VERKOOPANDERS binnen de 24 uur volgend op de transactie, en dit via brief of mail. Hij zal eveneens de echte verkoopprijs vermelden, en dit enkel voor statistische doeleinden. De klant verbindt zich er bovendien toe het bord dat hem door VERKOOPANDERS ter beschikking werd gesteld, samen met het etiket met de vermelding “Ik heb zelf verkocht”, op zijn eigendom te laten staan tot aan de ondertekening van de authentieke verkoopakte. Daarnaast zet de klant zich actief in bij de verkoop van zijn eigen woning. Hij zorgt dat hij goed bereikbaar is en houdt optimaal rekening met de verkoopadviezen van VERKOOPANDERS.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

Alle foto’s, logo’s, merken en modellen die op de documenten en de website van VERKOOPANDERS worden weergegeven, evenals de auteursrechten zijn eigendom van VERKOOPANDERS. Elke gedeeltelijke of onvolledige reproductie van deze foto’s, merken en modellen, ongeacht de drager, voor commerciële, socioculturele of belangeloze doeleinden, is verboden zonder de toestemming van VERKOOPANDERS.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegdheid in geval van geschil

De overeenkomst gesloten tussen de klant en VERKOOPANDERS wordt beheerst door het Belgisch recht. De nietigheid, de ongeldigheid of het niet-uitvoerbare karakter van één van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden zal op geen enkele wijze de geldigheid van alle algemene voorwaarden in het gedrang brengen. De desbetreffende bepaling zal als niet-geschreven worden beschouwd en de klant aanvaardt dat wij deze bepaling zullen vervangen door een andere bepaling die dezelfde functie zal vervullen. Voor elk geschil met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.

Artikel 13. Niet-verkoop

VERKOOPANDERS voert haar diensten uit in nauw overleg met de klant en adviseert hem maximaal en op gefundeerde wijze bij de verkoop van zijn eigen woning. Hierbij houdt de klant optimaal rekening met de verkoopsadviezen van VERKOOPANDERS. Indien de eigenaar beslist om de verkoopprijs een stuk hoger in te zetten dan de meegedeelde marktconforme waarde van de woning, gebeurt dit op eigen risico van niet-verkoop. Indien de verkoopprijs onrealistisch hoog wordt ingezet, behoudt VERKOOPANDERS zich het recht om een einde te stellen aan het recht op het verdere gebruik van haar diensten. In dit geval betaalt de klant een forfaitair bedrag van 2.000 € zoals vermeld in artikel 4. VERKOOPANDERS kan evenwel nooit verantwoordelijk worden gehouden voor niet-verkoop aangezien de eigenaar en niet VERKOOPANDERS instaat voor de verkoop van de woning.

Artikel 14. Ontbinding

VERKOOPANDERS behoudt zich het recht voor een einde te stellen aan het recht op het gebruik van haar diensten of van één van haar diensten zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op terugbetaling, voor zover de klant één of meerdere van onderhavige voorwaarden niet naleeft, en dit naar eigen goeddunken. Ingeval het blijkt dat de klant niet meewerkt bij de verkoop van zijn eigen woning (vb. neemt de telefoon niet op, neemt individueel acties zonder VERKOOPANDERS hiervan op de hoogte te stellen, …) kan VERKOOPANDERS op basis hiervan overgaan tot de ontbinding van de samenwerking zonder recht op terugbetaling.

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u een specifieke vraag? Alles is mogelijk. Neem contact met ons op en we beantwoorden u zo snel mogelijk.

Contacteer Ons